Privacyverklaring Digital Playbook

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, directoraat-generaal Digitale Transformatie, (“DG Digitale Transformatie”) draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt in het kader van deze dienst.

1. Veiligheid

DG Digitale Transformatie verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.
Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt DG Digitale Transformatie onder meer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

2. Persoonsgegevens en doeleinden

Zoals hierna vermeld, plaatsen wij cookies en registreren wij bepaalde informatie bij uw bezoek enkel om uw gebruikservaring te verbeteren.
U kan uw emailadres invullen om een nieuwsbrief te ontvangen.
Indien u hiervoor kiest, kan u uw contactgegevens invullen zodat wij u informatie kunnen opsturen of met u contact kunnen opnemen.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, onder meer wanneer u een online formulier invult en wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief.
De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren of om u te contacteren, om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen en om statistische onderzoeken uit te voeren.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat DG Digitale Transformatie deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.
In geen geval zal uw e-mailadres worden meegedeeld aan andere overheden of derde partijen of door ons gebruikt worden voor andere doeleinden.

4. Cookies

Voor Digital Playbook worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen.
De cookies worden op deze dienst gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om uw ingevulde gegevens tijdens de sessie bij te houden en om niet gepersonaliseerde statistieken omtrent het bezoek van de dienst te verzamelen.
U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat bepaalde onderdelen van deze dienst onbruikbaar worden.
Het sessiecookie is enkel geldig tijdens uw bezoek.
Het cookie voor uw voorkeurstaal blijft geldig zolang u niet uitgeschreven bent of zolang u deze niet verwijderd hebt via de instellingen om cookies te beheren.

5. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert DG Digitale Transformatie bij uw bezoek aan deze dienst uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe dienst die u heeft doorverwezen naar deze dienst en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze dienst.

6. Recht van inzage, aanpassing en verbetering – wissen van gegevens en beperken van verwerkingen

Zoals voorzien door de AVG, kan u uw persoonsgegevens verwerkt door DG Digitale Transformatie steeds raadplegen of informatie verkrijgen over de verwerkingsmodaliteiten, en mag u uw persoonsgegevens kosteloos corrigeren door DG Digitale Transformatie te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te (laten) wissen, of om bepaalde verwerkingen te laten stopzetten.
Iedere persoon heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kan gecontacteerd worden via:
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

7. Wijzigingen

DG Digitale Transformatie behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Wijzigingen aan de Privacyverklaring zullen via Digital Playbook bekend worden gemaakt. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 14 november 2019.

8. Contactgegevens

DG Digitale Transformatie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, en op de naleving van de vereisten van de AVG. U kan deze functionaris contacteren op privacy@bosa.fgov.be voor al uw vragen inzake privacybescherming. Incidenten en klachten mag u sturen naar privacyincident@bosa.fgov.be.
U kan DG Digitale Transformatie contacteren op het volgende adres: FOD BOSA, DG Digitale Transformatie, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, op servicedesk.dto@bosa.fgov.be en op telefoonnummer 02 740 74 74.